Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN M-PRODUCTIES

 1. Definities 1.1 M-Producties: webdesign . M-Producties: de gebruiker van de algemene voorwaarden. 1.2 Opdrachtgever: de particulier of rechtspersoon met wie M-Producties een overeenkomst sluit tot het leveren van diensten. 1.3 Website: een op naam van opdrachtgever gemaakte presentatie voor gebruik op internet. Deze bestaat uit een geheel van digitale internetpagina’s inclusief eventuele bijbehorende digitale documenten, afbeeldingen, scripts en databases.

 2. Toepasbaarheid
  2.1 Door ondertekening van een overeenkomst met M-Producties verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat. 2.2 Voor zover daarvan in onderlinge overeenstemming tussen partijen niet schriftelijk is afgeweken, zijn onderstaande artikelen van toepassing op elke aanbieding, opdracht of overeenkomst van of met M-Producties.

 3. Offertes 3.1 Alle offertes en prijsopgaven door M-Producties zijn geheel vrijblijvend. 3.2 M-Producties is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk binnen 14 dagen wordt bevestigd.

 4. Aanvang van de overeenkomst 4.1 Een overeenkomst komt tot stand op de dag dat aan de volgende voorwaarden is voldaan: de opdrachtbevestiging is ingevuld en ondertekend is ontvangen door M-Producties; de aanbetaling van 40% van het overeengekomen factuurbedrag is ontvangen. Van de voorwaarden in artikel 4 kan worden afgeweken wanneer opdrachtgever reeds bekend is bij opdrachtnemer.

 5. Uitvoering van de overeenkomst 5.1 M-Producties zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft M-Producties het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. 5.2 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan M-Producties aangeeft dat deze noodzakelijk zijn worden verstrekt. M-Producties is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat M-Producties is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor M-Producties kenbaar behoorde te zijn.

 6. Levering en levertijd 6.1 Met het ontwerp en de ontwikkeling van de website wordt zo spoedig mogelijk gestart na schriftelijke opdracht en aanlevering van benodigd materiaal. 6.2 Tussentijdse resultaten worden door M-Producties op een tijdelijke internetlocatie geplaatst voor testdoeleinden. 6.3 Indien overschrijding van de afgesproken levertijd dreigt, zal dit zo spoedig mogelijk worden medegedeeld. In geval van overmacht aan de zijde van M-Producties, zal de termijn worden verlengd met de termijn van die overmacht. Excessieve overschrijding van de levertijd kan beschouwd worden als een grond tot ontbinding van de overeenkomst. 6.4 M-Producties is niet aansprakelijk voor niet werkende functionaliteiten die worden veroorzaakt door bijvoorbeeld foutieve instellingen bij de hosting provider van de opdrachtgever terwijl deze functionaliteiten wel op het testdomein naar behoren functioneren en als deze gebreken dus worden veroorzaakt door de foutieve instellingen en niet door foutief programmeren van M-Producties van de betreffende functionaliteit of plugin. 6.5 Oplevering van een website geschiedt zo spoedig mogelijk na het gereed komen van de ontwikkeling van de website.

 7. Copyright 7.1 Al het door M-Producties vervaardigde materiaal mag zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van M-Producties niet worden bewerkt of verwerkt in andere websites of producten dan waarvoor het oorspronkelijk bedoeld is. 7.2 Het eigendom van door M-Producties verstrekte ideeën, concepten of (proef)ontwerpen blijft volledig van M-Producties, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt overeengekomen. In het laatste geval kan M-Producties hiervoor een vergoeding bedingen. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom is M-Producties gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke vergoeding in rekening te brengen. 7.3 M-Producties behoudt zich het recht voor de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

 8. Aansprakelijkheid 8.1 Voor zover M-Producties bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waarop zij weinig of geen invloed kan uitoefenen kan M-Producties op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook, voortkomend uit deze relaties met M-Producties of het verbreken ervan, ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met M-Producties. 8.2 M-Producties is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door de opdrachtgever aangeleverde materiaal. De opdrachtgever dient zich er van te vergewissen dat door de opdrachtgever aangeleverd materiaal zoals teksten en afbeeldingen, vrij zijn van copyright van derden. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is M-Producties slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding tot het factuurbedrag. Iedere aansprakelijkheid van M-Producties voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.

 9. Reclameren 9.1 De opdrachtgever heeft gedurende 14 dagen na levering de gelegenheid duidelijk omschreven gebreken aan de geleverde producten te melden aan M-Producties. Indien de reclamering gegrond is zal M-Producties deze gebreken trachten te verhelpen. Wanneer aan M-Producties binnen de genoemde termijn geen gebreken gemeld worden, vervalt elke mogelijkheid tot reclameren. Door de opdrachtgever verstrekte onjuiste informatie die leidt tot gebreken in het geleverde wordt nadrukkelijk niet verstaan onder “gebreken”. 9.2 Reclamering geeft de opdrachtgever niet het recht om betalingen op te schorten of te compenseren.

 10. Prijzen 10.1 Alle geoffreerde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders vermeld staat. 10.2 Extra wensen van de opdrachtgever die niet van tevoren zijn afgesproken zullen resulteren in extra werk, waarvoor M-Producties naar evenredigheid zal moeten worden gehonoreerd.

 11. Betaling 11.1 Na ondertekening van de opdrachtbevestiging krijgt deze de status van contract. Vanaf dat moment is er een overeenkomst gesloten tussen de opdrachtgever en M-Producties en is de opdrachtgever verplicht om het werk van M-Producties volgens afspraak te honoreren. 11.2 De opdrachtgever dient 40% van het netto totaalbedrag van de offerte als aanbetaling te voldoen. 11.3 De aanbetaling kan alleen worden teruggevorderd door de opdrachtgever indien M Producties de gewenste diensten niet of niet volgens de specificaties in de offerte heeft geleverd. Leidend hierbij is het testdomein waarop de website in eerste instantie wordt klaargezet. Wanneer de website op het testdomein is opgeleverd volgens de specificaties en werkt volgens de wensen en eisen van de opdrachtgever, en M-Producties kan de website vervolgens niet leveren omdat de opdrachtgever ervan af ziet of onredelijke eisen stelt waarbij de website door M-Producties niet kan worden opgeleverd, kan de opdrachtgever de aanbetaling niet terugvorderen. 11.4 Na afronding van de opdracht en nadat de website op het testdomein is opgeleverd volgens de specificaties en naar behoren functioneert, zal M-Producties een factuur sturen voor het met de overeenkomst gemoeide bedrag verminderd met de reeds voldane aanbetaling. De opdrachtgever dient binnen veertien dagen na het verzenden van de factuur het verschuldigde bedrag te voldoen. Nadat de restbetaling door de opdrachtgever is voldaan wordt de website door M-Producties overgezet op het hosting domein van de opdrachtgever. 11.5 Indien de opdrachtgever de betalingstermijn heeft overschreden, wordt door M-Producties een aanmaning tot betaling verstuurd. De kosten van een aanmaning, t.w.v. netto € 7,50, wordt in rekening gebracht aan de opdrachtgever. Wanneer de opdrachtgever binnen veertien dagen nog niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, is de opdrachtgever vanaf dit moment de wettelijke rente plus buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd over het openstaande factuurbedrag, berekend volgens het door de Nederlandse Orde van Advocaten geadviseerde (gestaffelde) incassotarief.

 12. Wijziging van de algemene voorwaarden 12.1 M-Producties bezit het recht om deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. 12.2 Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van dertig dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging. 12.3 Indien de opdrachtgever niet akkoord gaat met de gewijzigde algemene voorwaarden, is hij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden met ingang van de wijzigingsdatum van de algemene voorwaarden of binnen veertien dagen na de ontvangstdatum van de wijziging van de algemene voorwaarden indien deze ontvangstdatum ligt na de ingangsdatum van de wijziging.

 13. Overig 13.1 M-Producties zal geen persoonlijke gegevens van de opdrachtgever aan derden verstrekken zonder dat daar een wettelijke plicht voor bestaat. Dit geldt tevens voor eventuele vertrouwelijke informatie die ten behoeve van het uitvoeren van een overeenkomst verstrekt is aan M-Producties 13.2 Wanneer M-Producties bemiddelt bij webhosting voor een opdrachtgever, is opdrachtgever gebonden aan de voorwaarden die deze webhoster stelt. M-Producties is voorts niet verantwoordelijk voor enige wanprestatie van de webhoster in kwestie. 13.3 Wanneer dit nodig mocht zijn, kunnen wijzigingen in een overeenkomst na schriftelijke bevestiging van beide partijen doorgevoerd worden. Hierdoor kan het overeengekomen tijdstip van oplevering veranderen. M-Producties zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk van de nieuwe opleveringsdatum en eventuele financiële consequenties op de hoogte stellen. 13.4 M-Producties is vrij om voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar de geleverde eindproducten, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen. Voorts behoudt M-Producties zich het recht op een bescheiden creditvermelding met hyperlink in de voor opdrachtgever afgeleverde website.

 14. Geschillenregeling en toepasselijk recht 14.1 Op de overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Deze site gebruikt cookies. Wel minimaal hoor…